当前位置:小学语文教师联盟>>亲近母语[小学语文]>>正文
小学生必备古诗
编辑:隆岗小学于洪丽 发布时间:2019-01-08 【 】【打印】 阅读次数:599

01 咏鹅 骆宾王

é            é             é

                   

qū    xiàng      xiàng      tiān  gē

                   

bái   máo fú    lǜ    shuǐ

            绿       

hóng       zhǎng      bō    qīng       bō

                   

02 敕勒歌 北朝民歌

chì     lè     chuān  yīn     shān xià

                           

tiān  sì    qióng      lú           lǒng gài   sì    yě

                                   

tiān  cāng cāng        yě    máng      máng

                           

fēng chuī       cǎo  dī    xiàn niú   yáng

                           

03 春晓 孟浩然

chūn       mián       bù    jué   xiǎo

                   

chù  chù  wén tí    niǎo

                   

yè    lái   fēng yǔ    shēng

                   

huā  luó   zhī  duō  shǎo

                   

04 回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí    jiā   lǎo   dà    huí

                           

xiāng      yīn  wú   gǎi   bìn  máo shuāi

                           

ér    tóng xiāng      jiàn  bù    xiāng      shí

                           

xiào wèn kè    cóng       hé    chù  lái

                           

05 静夜思 李白

chuáng    qián míng       yuè  guāng

                   

yí    shì   dì    shàng      shuāng

                   

jǔ    tóu   wàng      míng      yuè

                   

dī    tóu   sī     gù    xiāng

                   

06 忆江南 白居易

jiāng       nán  hǎo         fēng jǐng jiù   céng       ān

                                   

rì    chū  jiāng       huā  hòng       shèng      huǒ

                           

chūn       lái   jiāng       shuǐ lǜ    rú    lán

                绿           

néng       bù    yì    jiāng       nán

                   

 

07 游子吟 孟郊

cí    mǔ   shǒu zhōng      xiàn

                线   

yòu  zǐ    shēn shàng      yī

                   

lín   xíng mì   mì   féng

                   

yì    kǒng       chí  chí  guī

                   

shuí yán  cùn  cǎo  xīn

                   

bào  dé    sān   chūn       huī

                   

08 古朗月行(节选)李白

xiǎo shí  bù    shí  yuè

                   

hū    zuò  bái   yù    pán

                   

yòu  yí    yáo  tái    jìng

                  

fēi   zài   qīng yún  duān

                   

09 元日 王安石

bào      zhú  shēng  zhōng yī    suì   chú

                           

chūn       fēng sóng nuǎn       rù    tú    sū

                           

qiān mén wàn hù    tóng tóng rì

                           

zǒng       bǎ    xīn  táo   huàn       jiù   fú

                           

10 登鹳雀楼 王之涣

bái   rì     yī    shān jìn

                   

huáng     hé    rù    hǎi   liú

                   

yù    qiòng      qiān lǐ    mù

                   

gèng       shàng      yī    céng lóu

                   

11 望庐山瀑布 李白

rì    zhào       xiāng      lú    shēng      zǐ    yān

                           

yáo  kàn  pù    bù    guà  qián chuān

                           

fēi   liú   zhí  xià   sān  qiān chǐ

                           

yí    shì  yín  hé    luò   jiǔ   tiān

                           

12 早发白帝城 李白

zhāo       cí    bái   dì    cǎi   yún  jiān

                           

qiān lǐ    jiāng       líng yī    rì    huán

                           

liǎng       àn    yuán       shēng      tí    bù    zhù

                           

qīng       zhōu       yǐ    guó  wàn chòng      shān

                           

13 江畔独步寻花 杜甫

huáng     sì    niáng      jiā   huā  mǎn xī

                           

qiān duǒ  wàn duǒ  yā    zhī  dī

                           

liú   lián  xì    dié   shí  shí  wǔ

                           

zì     zài   jiāo  yīng qià   qià   tí

                           

14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼

hēi yún fān mò  wèi zhē shān

                           

bái   yǔ    tiào  zhū  luàn rù    chuán

                           

juǎn dì    fēng lái   hū    chuī       sàn

                           

wàng      hú    lóu   xià   shuǐ rú    tiān

                           

 

15 小池 杨万里

quán       yǎn  wú   shēng      xī    xì    liú

                        ,

shù  yīn  zhào       shuǐ ài    qíng       róu

                        柔。

xiǎo hé    cái   lù    jiān  jiān  jiǎo

                        ,

zǎo  yǒu  qīng       ting  lì    shàng      tòu

                        头。

16 四时田园杂兴 范成大

zhòu       chū  yún  tián  yè    jī     má

                           

cūn  zhuāng    ér    nǚ    gè    dāng       jiā

                           

tóng sūn  wèi  jiě    gòng       gēng       zhī

                           

yě    bàng       sāng yīn   xué  zhòng      guā

                           

17 悯农 李绅

chú  hé    rì    dāng       wǔ

                   

hàn  dī    hé    xià   tǔ

                   

shuí zhī   pán  zhōng      cān

                   

lì    lì    jiē   xīn  kǔ

               

 

18 咏柳 贺知章

bì    yù    zhuāng    chéng      yī    shù  gāo

                           

wàn tiáo  chuí       xià   lǜ    sī    tāo

                绿           

bù    zhī   xì    yè    shuí cái   chū

                           

èr    yuè  chūn       fēng sì    jiǎn  dāo

                           

 

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì    jìng  xī    hú    liù   yuè  zhōng

        西                   

fēng guāng     bù    yǔ    sì    shí  tòng

                           

jiē    tiān  lián  yè    wú   qióng      bì

                           

yìng rì     hé    huā  bié   yàng       hóng

                           

20 绝句 杜甫

chí   rì     jiāng       shān lì

                   

chūn       fēng huā  cǎo  xiāng

                   

ní    ròng fēi   yàn  zǐ

                   

shā  nuǎn       shuì yuān       yāng

                   

 

 

21 送元二使安西 王维

wèi  chéng      zhāo yǔ    yì    qīng chén

                           

kè    shè  qīng       qīng       liǔ   sè    xīn

                           

quàn       jūn   gèng       jìn   yī    bēi   jiǔ

                           

xī    chū  yáng       guān       wú   gù    rén

西                           

22 赋得古原草送别 白居易

lí    lí    yuán       shàng      cǎo

                   

yì    suì   yì    kū    róng

                   

yě    huǒ  shāo bù    jìn

                   

chūn       fēng chuī yòu  shēng

                   

yuǎn       fāng qīn  gǔ    dào

                   

qíng cuì   jiē    huāng      chéng

                   

yòu  sòng wáng       sūn  qù

                   

qī    qī    mǎn bié   qíng

                   

 

 

23 鹿柴 王维

kōng       shān bù    jiàn  rén

                   

dàn  wén rén  yǔ    xiǎng

                   

fǎn  yǐng       rù    shēn lín

                   

fù    zhào qīng tái    shàng

                   

24 凉州词  王翰

pú    táo   měi  jiǔ   yè    guāng     běi

                           

yù    yǐn  pí    pā    mǎ   shàng      cuī

                           

zuì  wó   shā  chǎng      jūn   mó   xiào

                           

gǔ    lái   zhēng      zhàn       jǐ    rén  huí

                           

25 别董大 高适

qiān lǐ    huáng     yún  bái   rì    xūn

                           

běi   fēng chuī yàn  xuě  fēn   fēn

                           

mò   chòu       qián lù    wú   zhī  jǐ

                           

tiān  xià   shuí rén   bù    shí   jūn

                           

26 出塞 王昌龄

qín   shí   míng       yuè  hàn  shí   guān

                           

wàn lǐ    cháng      zhēng      rén  wèi  huán

                           

dàn  shǐ  lòng chéng      fēi   jiàng       zài

    使                       

bù    jiào  hú    mǎ   dù    yīn  shān

                           

27 望天门山 李白

tiān  mén zhōng      duàn       chǔ  jiāng       kāi

                           

bì    shuǐ dōng       liú   zhì  cǐ    huí

                           

liǎng       àn    qīng       shān xiāng      duì  chū

                           

gū    fān   yí    piàn rì     biān lái

                           

28 山行 杜牧

远上寒山石径斜,

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

29 长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán       zhōng      kuí

                   

zhāo lù    dài   rì     xī

                   

yáng       chūn       bù    dé    zé

                   

wàn wù   shēng guāng    huī

                   

cháng      kǒng       qiū   jié   zhì

                   

kūn  huáng      huá  yè    shuāi

                   

bǎi   chuān      dōng       dào  hǎi

                   

hé    shí   fù    xī    guī

            西       

shào zhuàng    bù    nǔ    lì

                   

lǎo   dà    tú    shāng      bēi

                   

30 绝句  杜甫

liǎng       gè    huáng     lí    míng      cuì  liǔ

                           

yī    háng       bái   lù    shàng      qīng tiān

                           

chuāng    hán  xī    lǐng qiān qiū   xuě

        西                   

mén bò    dōng       wú   wàn lǐ    chuán

                           

31 竹里馆 王维

dú    zuó  yōu  huáng     lǐ

                   

tán   qín   fù    cháng      xiào

                   

shēn lín   rén   bù    zhī

                   

míng       yuè  lái    xiāng      zhào

                   

32 梅花 王安石

qiáng      jiǎo  shù  zhī  méi

                   

líng  hán  dú    zì     kāi

                   

yáo  zhībù      shì  xuě

                   

wèi  yǒàn    xiāng      lái

                   

33 石灰吟 于谦

qiān chuí wàn jī     chū  shēn shān

                           

liè   huǒ  fén  shāo ruò  děng       xián

                           

fěn  shēn suì  gǔ    hún  bù    pà

                           

yào  liú   qīng bái   zài   rén   jiān

                           

34 九月九日忆山东兄弟 王维

dú    zài   yì    xiāng      wéi  yì    kè

                           

měi  féng jiā    jié    bèi   sī     qīn

                           

yáo  zhī   xiōng      dì    dēng       gāo  chù

                           

biàn chā  zhū  yú    shǎo yì    rén

                           

35 七步诗 曹植

zhǔ  dòu  rán  dóu  qí

                   

lù    chǐ  yǐ    wéi  zhī

                   

qí    zài   fǔ    xià   rán

                   

dòu  zài   fǔ    zhōng      qì

                   

běn  shì   tóng gēn  shēng

                   

xiāng      jiān  hé    tài    jí

                   

36 望洞庭 刘禹锡

hú    guāng     qiū   yuè  liǎng       xiāng      hé

                           

tán   miàn wú  fēng jìng  wèi  mó

                           

yáo  wàng      dóng       tíng shān shuǐ cuì

                           

bái   yín  Pán  lǐ    yī    qīng       luò

                           

37 惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú  wài  táo   huā  sān  liǎng       zhī

                           

chūn       jiāng       shuǐ nuǎn       yā    xiān zhī

                           

lòu   hāo  mǎn dì    lú    yá    duǎn

                           

zhèng      shì   hé    tún   yù    shàng      shí

                           

38 题西林壁 苏轼

héng       kàn  chéng      lǐng cè    chéng      fēng

                           

yuǎn       jìn   gāo  dī    gè    bù    tòng

                           

bù    shí   lú    shān zhēn miàn       mù

                           

zhǐ  yuán       Shēn       zài   cǐ    shān zhōng

                           

39 乐游原 李商隐

xiàng      wǎn yì    bù    shì

                   

qū    chē  dēng       gǔ    yuán

                   

xī    yáng       wú   xiàn hǎo

                   

zhǐ  shì  jìn   huáng     hūn

                   

40 赠汪伦 李白

() (bái) (chéng) (zhōu) (jiāng) () (háng)

 () (wén) (àn) (shàng) () () (shēng)

   (táo) (huā) (tán) (shuǐ) (shēn) (qiān) (chǐ)

() () (wāng) (lún) (sòng) () (qíng)

 41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

gù    Rén  xī    cí     huáng      hè    lóu

        西                   

yān  huā  sān   yuè  xià   yáng       zhōu

                           

gū    Fān  yuǎn       yǐng       bì    kōng       jìn

                           

wéi  jiàn  cháng      jiāng       tiān  jì     liú

                           

42 塞下曲 卢纶

jín   àn    cǎo  jīng fēng

                   

jiāng       jūn   yè    yǐn  gōng

                   

píng       míng      xún  bái   yǔ

                   

mò   zài   shí   léng zhōng

                   

43 浪淘沙 刘禹锡

jiǔ   qū    Huáng     hé    wàn lǐ    shā

                           

làng táo   Fēng       bǒ    zì    tiān  yá

                           

rú    jīn   Zhí  shàng      yín   hé    qù

                           

tóng dào  Qiān       niú   zhī  nǚ    jiā

                           

44 渔歌子 张志和

xī    sài   Shān       qián bái   lù    fēi

西                           

táo   huā  Liú  shuǐ guì  yú    féi

                           

qīng       ruò  Lì          lǜ    suō  yī

                绿           

xié   fēng Xì   yǔ    bù    xū    guī

                           

45 江雪 柳宗元

qiān Shān       niǎo fēi   jué

                   

wàn jìng  rén   zōng       miè

                   

gū    zhōu       suō  lì     wēng

                   

dú    diào hán  jiāng       xuě

                   

46 游园不值 叶绍翁

yīng       lián  Jī    chǐ  yìn  cāng       tái

            齿               

xiǎo kòu  chái fēi   jiǔ   bù    kāi

                           

chūn       sè    mǎn yuán       guān       bù    zhù

                           

yī    zhī   hóng       xìng chū  qiáng      lái

                           

47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿

rì    mò   cāng       shān yuǎn

                   

tiān  hán  bái   wū   pín

                   

chái mén wén quǎn       fèi

                   

fēng xuě  yè    guī   rén

                   

48 竹石 郑燮

yǎo  dìng       qīng       shān bù    fàng sōng

                           

lì     gēn  yuán       zài   pò    yán  zhōng

                           

qiān mó   wàn jī     hái   jiān  jìn

                           

rèn   ěr    dōng       xī    nán  běi   fēng

            西               

49 独坐敬亭山 李白

zhòng      niǎo gāo  fēi   jìn

                   

gū    yún  dù    qù    xián

                   

xiāng      kàn  liǎng       bù    yàn

                   

zhǐ  yǒu  jìng tíng shān

                   

50 枫桥夜泊 张继

yuè  luò   Wū  tí    shuāng    mǎn tiān

                           

jiāng       fēng yú    huǒ  duì  chóu       mián

                           

gū    sū    chéng      wài  hán  shān sì

                           

yè    bàn  zhōng      shēng      dào  kè    chuán

                           

51 寻隐者不遇 贾岛

sōng xià   wèn tóng zǐ

                   

yán  shī  cǎi   yào  qù

                   

zhǐ  zài   cǐ    shān zhōng

                   

yún  shēn bù    zhī   chù

                   

52 墨梅 王冕

wú   jiā   xǐ    yàn  chí  tóu   shù

                           

gè    gè    huā  kāi   dàn  mò   hén

                           

bù    yào  rén  kuā  hǎo  yán  sè

                           

zhǐ  liú   qīng       qì    mǎn qián kūn

                           

53 悯农 李绅

chūn       zhòng      yī    lì     sù

                   

qiū   shōu wàn kē    zǐ

                   

sì    hǎi   wú   xián tián

                   

nóng       fū    yóè     sǐ

            饿       

 

54 清明 杜牧

qīng       míng      shí  jié   yǔ    fēn  fēn

                           

lù    shàng      xíng rén   yù    duàn       hún

                           

jiè   wèn jiǔ   jiā   hé    chù  yǒu

                           

mù   tóng yáo  zhǐ  xìng       huā  cūn

                           

55 寒食 韩翃

chūn       chéng      wú   chù  bù    fēi   huā

                           

hán  shí  dōng       fēng yù    liǔ   xié

                           

rì     mò   hàn  gōng       chuán      là     zhú

                           

qīng       yān  sàn  rù    wǔ   hóu  jiā

                           

56 春日 朱熹

shèng      rì    xún  fāng sì    shuǐ bīn

                           

wú   biān guāng     jǐng yī    shí  xīn

                           

děng       xián shí   dé    dōng       fēng miàn

                           

wàn zǐ    qiān hóng       zǒng       shì  chūn

                           

57 宿建德江 孟浩然

yí    zhōu       bó    yān  zhǔ

                   

rì     mù   kè    chóu       xīn

                   

yě    kuàng      tiān  dī    shù

                   

jiāng       qīng yuè  jìn   rén

                   

58 饮湖上初晴后雨 苏轼

shuǐ guāng     jiàn  yàn  qíng       fāng hǎo

                           

shān sè    kōng       méng      yǔ    yì    qí

                           

yì    bǎ    xī    hú    bǐ    xī    zǐ

        西            西       

dàn  zhuāng    nóng       mǒ   zǒng       xiāng      yí

                           

59 从军行 王昌龄

qīng       hǎi   cháng      yúàn    xuě  shān

                           

gū    chéng      yáo  wàng       yù    mén guān

                           

huáng     shā  bǎi   zhàn       chuān      jīn   jiǎ

                穿           

bù    pò    lǒu   lán   zhōng      bù    huán

                           

60 凉州词  王之涣

huáng     hé    yuǎn       shàng      bái   yún  jiān

                           

yī    piàn gū    chéng      wàn rèn   shān

                           

qiāng      dí    hé    xū    yuàn       yáng       liǚ

                           

chūn       fēng bù    dù    yù    mén guān

                           

61 秋浦歌 李白

bái   fà    sān   qiān zhàng

                   

yuán       chóu       sì     gè    cháng

                   

bù    zhī  míng      jìng lǐ

                   

hé    chù  dé    qiū   shuāng

                   

62 商山早行 温庭筠

chén       qǐ    dòng       zhēng      duó

                   

kè    xíng bēi   gù    xiāng

                   

jī     shēng      máo diàn yuè

                   

rén  jì    bǎn  qiáo shuāng

                   

hú    yè    luò   shān lù

                   

zhǐ  huā  míng      yì    qiáng

            驿       

yīn   sī     dù    líng  mèng

                   

fú    yàn  mǎn huí  táng

                   

63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄

hán  yǔ    lián  jiāng       yè    rù    wú

                           

píng       míng      sòng kè    chǔ  shān gū

                           

luò   yáng       qīn  yǒu  rú    xiāng      wèn

                           

yí    piàn bīng xīn   zài   yù    hú

                           

64 江南逢李龟年 杜甫

qí    wáng      zhái lǐ    xún  cháng      jiàn

                           

cuī  jiǔ   táng qián jǐ    dù    wén

                           

zhèng      shì  jiāng       nán  hǎo  fēng jǐng

                           

luò   huā  shí   jié    yòu  féng jūn

                           

65 滁州西涧 韦应物

dú    lián  yōu  cǎo  jiàn  biān shēng

                           

shàng      yǎu  huáng     lí    shēn shù  míng

                           

chūn       cháo       dài   yǔ    wǎn lái   jí

                           

yě    dù    wú   rén   zhōu       zì     héng

                           

66 乌衣巷 刘禹锡

zhū  què  qiáo biān yě    cǎo  huā

                           

wū   yī    xiàng      kǒu  xī    yáng       xié

                           

jiù   shí   wáng       xiè   táng qián yàn

                           

fēi   rù    xún  cháng      bǎi   xìng       jiā

                           

67 江南春 杜牧

qiān lǐ    yīng       tí    lǜ    yìng       hóng

                绿           

shuǐ cūn  shān guō  jiǔ   qí    fēng

                           

nán  cháo       sì    bǎi   bā    shí  sì

                           

duō  shǎo lóu   tái   yān  yǔ    zhōng

                           

68 竹枝词 刘禹锡

yáng       liǔ   qīng       qīng       jiāng       shuǐ píng

                           

wén láng jiāng       shàng      chàng      gē    shēng

                           

dōng       biān rì    chū  xī    biān yǔ

                西           

dào  shì  wú   qíng       què  yǎu  qíng

                           

69 秋夕 杜牧

yín   zhú  qiū   guāng      lěng huà  píng

                           

qīng       luó   xiǎo shàn pū    liú   yíng

                           

tiān  jiē   yè    sè    liáng       rú    shuǐ

                           

zuò  kàn  qiān niú   zhī  nǔ    xīng

                           

70 赠花卿 杜甫

jǐn   chéng      sī    guǎn       rì    fēn  fēn

                           

bàn  rù    jiāng       fēng bàn  rù    yún

                           

cǐ    qǔ    zhǐ  yīng       tiān  shàng      yǒu

                           

rén  jiān  néng       dé    jǐ    huí  wén

                           

71 题临安邸 林升

shān wài  Qīng       shān lóu   wài  lóu

                           

xī    hú    Gē   wǔ   jǐ    shí  xiū

西                           

nuǎn       fēng xūn  dé    yóu  rén  zuì

                           

zhí  bǎ    háng       zhōu       zuò  biàn zhōu

                           

72 朝天子?咏喇叭 王磐

lǎ    bā           suǒ  nà

                   

qǔ    ér    xiǎo        qiāng      ér    dà

                           

guān       chuán      wǎng      lái   luàn rú    má

                           

quán       zhàng      nǐ    tái   shēn jià

                       

jūn   tīng  le     jūn   chóu

                   

mín  tīng  le     mín  pà

                   

nǎ    lǐ    qù    biàn shén me   zhēn       gòng       jiǎ

                                   

yǎn  jiàn  de    chuī       fān  le     zhè  jiā

                               

chuī shāng      le     nà    jiā

                   

zhǐ  chuī       de    shuǐ jìn   é     fēi   bà

                               

73 示儿 陆游

sǐ    qù    yuán       zhī  wàn shì  kōng

                           

dàn  bēi   bù    jiàn  jiǔ   zhōu       tóng

                           

wáng       shī   běi   dìng zhōng      yuán       rì

                           

jiā   jì    wú   wàng      gào  nǎi   wēng

                           

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

sān  wàn lǐ    hé    dōng       rù    hǎi

                           

wǔ   qiān rèn  yuè  shàng      mó   tiān

                           

yí    mín lèi   jìn   hú    chén       lǐ

                           

nán  wàng       wáng       shī   yòu  yī    nián

                           

75 菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾

yù    gū    tái   xià   qīng       jiāng       shuǐ

                           

zhōng      jiān  duō  shǎo xíng       rén  lèi

                           

xī    běi   wàng       cháng      ān

西                   

kě    lián  wú   shù  shān

                   

qīng shān zhē  bù    zhù

                   

bì    jìng  dōng       liú   qù

                   

jiāng       wǎn zhèng      chóu       yú

                   

shān shēn wén zhè  gū

                   

 

76 夏日绝句 李清照

shēng      dāng       zuò  rén   jié

                 

sǐ    yì    wéi  guǐ  xióng

                   

zhì  jīn   sī    xiàng      yǔ

                   

bù    kěn  guò  jiāng       dōng

                   

77 泊船瓜州 王安石

jīng kǒu  guā  zhōu       yī    shuǐ jiān

                           

zhōng      shān zhǐ  gé    shù  chóng      shān

                           

chūn       fēng yòu  lǜ    jiāng       náàn

            绿               

míng      yuè  hé    shí  zhào       wǒ   huán

                           

78 闻官军收河南河北 杜甫

jiàn  wài  hū    chuán      shōu jì     běi

                           

chū  wén tì    lèi   mǎn yī    shāng

                           

què  kàn  qī    zǐ    chóu       hé    zài

                           

màn juǎn shī  shū  xǐ    yù    kuáng

                           

bái   rì    fàng gē    xū    zòng       jiǔ

                           

qīng       chūn       zuò  bàn  hǎo  huán       xiāng

                           

jì     cóng       bā    xiá   chuán      wū   xiá

                穿           

biàn xià   xiāng      yáng       xiàng      luò   yáng

便                           

79 春夜喜雨 杜甫

hǎo  yǔ    zhī  shí  jié

                   

dāng       chūn       nǎi   fā    shēng

                   

suí   fēng qián rù    yè

                   

rùn  wù   xì    wú   shēng

                   

yě    jìng  yún  jù    hēi

                   

jiāng       chuán      huǒ  dú    míng

                   

xiǎo kàn  hóng       shī  chù

            湿       

huā  zhòng      jǐn   guān       chéng

                   

80 己亥杂诗 龚自珍

jiǔ   zhōu       Shēng     qì    shì  fēng léi

                           

wàn mǎ   qí    yīn  jiū   kě    āi

                           

wǒ   quàn       tiān  gōng       chóng      dǒu  sǒu

                           

bù    jū    yī    gé    jiàng       rén   cái

                           

 

 

 

打印】【收藏】【关闭】 【返回顶部